REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA STAŁEGO KLIENTA” AL DENTE TRATTORIA

 

§ 1 [Definicje]

Użyte w treści Regulaminu pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
1) Program Lojalnościowy – organizowany przez BIO-STUDIO, w związku z- i na potrzeby działalności Al dente trattoria, program „Karta Stałego Klienta”, w ramach którego Korzystający będą uprawnieni do uzyskania zniżek w punktach gastronomicznych i usługowych w Al dente trattoria, o których mowa w Regulaminie;
2) BIO-STUDIO ul. Brandstaettera 2/3, 33-100 Tarnów, NIP: 5341452007, www.aldentetarnow.pl, mail: kontakt@aldentetarnow.pl
3) Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego, określający zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, tj. uzyskania i korzystania ze zniżek lub innych świadczeń w Punktach Gastronomicznych i Usługowych;
4) Oddział Nowy Sącz Novitus – Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS: 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.
5) Al dente trattoria – 33-100 Tarnów, przy ul. Brandstaettera 2/3;
6) Karta Lojalnościowa – dostępna w postaci fizycznej Karta stałego klienta, zawierająca oznaczenie Al dente trattoria, stanowiąca dowód uczestnictwa Korzystającego w Programie Lojalnościowym i uprawniająca go (w ramach Programu Lojalnościowego) do uzyskania przywołanych w Regulaminie zniżek lub innych świadczeń, wystawiana przez BIO-STUDIO i będąca dostępna w Al dente trattoria jako karta fizyczna;
7) Korzystający – osoba fizyczna, będąca posiadaczem Karty Lojalnościowej, a zarazem pracownikiem lub współpracownikiem (niezależnie od formy zatrudnienia) w Al dente trattoria lub innego podmiotu korzystającego w pobliżu Al dente trattoria, dla którego pracowników lub współpracowników Karty Lojalnościowe zaoferował BIO-STUDIO;
8) Punkt Gastronomiczny – lokal gastronomiczny Uczestnika Programu Lojalnościowego, zlokalizowany na terenie Tarnowa ul. Brandstaettera 2/3;
9) Punkt Usługowy – lokal usługowy Uczestnika Programu Lojalnościowego, Al dente trattoria;
10) Uczestnik Programu – podmiot udzielający Korzystającemu przywołanych w Regulaminie zniżek lub innych świadczeń;
11) Aplikacja – „Al dente trattoria” na urządzenia zbliżeniowe;
12) Karta Fizyczna – wykonana z tworzywa sztucznego Karta stałego klienta, zawierająca oznaczenie Al dente trattoria, firmy dla pracownika, której została wydana. Stanowiąca dowód uczestnictwa Korzystającego w Programie Lojalnościowym i uprawniająca do uzyskania przywołanych w Regulaminie zniżek.
13) Karta w Aplikacji – wirtualna Karta stałego klienta dostępna w restauracji „Al dente trattoria”, zawierająca oznaczenie Karta stałego klienta datę ważności 12 miesięcy, stanowiąca dowód uczestnictwa Korzystającego w Programie Lojalnościowym i uprawniająca do uzyskania przywołanych w Regulaminie zniżek.
14) Strona Internetowa – strona internetowa (w tym podstrony) Al dente trattoria (www.aldentetarnow.pl)
15) Zakup – nabycie przez Korzystającego towaru lub usługi w Punkcie Gastronomicznym lub Usługowym.

§ 2 [Warunki udziału w Programie Lojalnościowym]

1.Karta Lojalnościowa wydawana jest przez BIO-STUDIO Korzystającym bezpłatnie, wybranym przez AL DENTE TRATTORIA podmiotom, bezpośrednio albo za pośrednictwem ich pracodawców (niezależnie od formy zatrudnia) – w zależności od decyzji BIO-STUDIO – poprzez udostępnienie unikalnych kodów weryfikacyjnych koniecznych przy logowaniu do Programu Lojalnościowego w Aplikacji lub rozdystrybuowanie kart fizycznych.
2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego, a zarazem możliwość korzystania z przewidzianych w ramach Programu Lojalnościowego zniżek, następuje z chwilą okazania przez Korzystającego Karty Lojalnościowej w Punkcie Gastronomicznym lub Usługowym.
3. Karta Lojalnościowa w aplikacji jest ważna przez 12 miesięcy od daty jej wydania, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Fizyczna Karta Lojalnościowa wydawana jest bezterminowo.
5. Korzystający, który utraci dostęp do Karty Lojalnościowej lub jego Karta Lojalnościowa straci ważność, może wystąpić o wydanie nowej Karty Lojalnościowej. W tym przypadku chęć wyrobienia nowej Karty Lojalnościowej należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@aldentetarnow.pl.
6. Z Karty Lojalnościowej może korzystać w jednym momencie jeden Korzystający. Karta Lojalnościowa jest dokumentem na okaziciela.
7. W trakcie trwania Programu Lojalnościowego BIO-STUDIO może dokonywać zmiany wyglądu Karty Lojalnościowej, zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu.
8. Warunkiem uzyskania przez Korzystającego zniżki lub innego świadczenia wiążącego się z Kartą Lojalnościową, jest okazanie jej przez Korzystającego przy Zakupie, przed wystawieniem paragonu lub faktury, bezpośrednio w Punkcie Gastronomicznym lub Usługowym.
9. Zniżki lub dodatkowe świadczenia związane z Kartą Lojalnościową nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Uczestników Programu.
10. Zniżki lub inne świadczenia związane z Kartą Lojalnościową mogą nie zostać udzielone lub Karta Lojalnościowa może zostać unieważniona lub może nie zostać wydana w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Karta Lojalnościowa została lub próbuje zostać uzyskana lub wykorzystana w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w szczególności została przerobiona lub podrobiona.

§ 3 [Korzyści z posiadania Karty Stałego Klienta]

1. Karta Lojalnościowa uprawnia do zniżek lub innych świadczeń w Punktach Gastronomicznych i Usługowych.
2. Szczegółowa lista aktualnych w danym czasie trwania Programu Lojalnościowego zniżek i Uczestników Programu Lojalnościowego, opublikowana jest na Stronie Internetowej.
3. BIO-STUDIO zastrzega sobie, że w trakcie trwania Programu Lojalnościowego zniżki (w tym ich wysokość) lub inne świadczenia, jak również skład Uczestników Programu lub Punktów Gastronomicznych i Usługowych, może ulec zmianie. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 4 [Reklamacje]

1. Korzystający mogą składać reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego telefonicznie pod numerem +48 888 111 263 lub elektronicznie na adres: kontakt@aldentetarnow.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail Korzystającego, datę i miejsce zdarzenia, opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
3. Reklamacje spełniające wszystkie wymogi wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od ich złożenia. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail Korzystającego.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 5 [Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym]

Korzystający może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym, poprzez nieposługiwanie się Karta Lojalnościową.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.
2. BIO-STUDIO uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w drodze opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 5 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej.
3. Program Lojalnościowy trwa przez czas nieoznaczony, przy czym BIO-STUDIO uprawniony jest do zakończenia Programu Lojalnościowego w dowolnym czasie, co jest równoznaczne z utratą ważności przez Karty Lojalnościowe.

Al dente trattoria,
02.10.2023 r.